Các hạt tái chế PE của chúng tôi được cung cấp trên cơ sở vật trước và sau tiêu dùng. Chúng tôi đặc biệt tập trung vào nhu cầu của những khách hàng quan tâm đến tính bền vững và tính tuần hoàn bằng cách phân phối các sản phẩm tái chế PE 100% sau tiêu dùng.
Chúng tôi rất vui lòng cung cấp cho bạn các loại hạt tái sinh Certified 100% PCR.